Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021 20:03

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 59 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάκληση της με αριθμό 842/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής-Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της κατάστασης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθ.πρωτ.13241/15-2-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα : Συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 βάσει 4 αιτημάτων υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για ΠΟΕ της υπηρεσίας Άρδευσης.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης & της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα (9) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την κάλυψη δαπανών από την πρόσληψη 12 ατόμων για 4 μήνες.
 7. Άσκηση αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμό 698/2020 απόφασης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 8. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης τμήματος κοινοχρήστου και κοινωφελούς χώρου συνολικού εμβαδού 171,09 τ.μ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλης του Κ.Χ.199(Γ1969).
 9. Έγκριση υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης στου Δ. Ηρακλείου (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020.
 10. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 παρ.γ’, του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υλικών για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.
 11. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων Δήμου Ηρακλείου» με κρίτηριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 133.474,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 12. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 36ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
 13. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ. πρασίνου».
 14. Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική-κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήματα των οδών Σήφακα, Στραβώνος, Καστοριάς, Αδαμάκη και πλησίον αυτών».
 15. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη-κατακύρωση προμήθειας για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας: Κέντρου Αστέγων και Κέντρου Κοινότητας και λοιπών κοινωνικών δομών του Δήμου Ηρακλείου.
 16. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικών κομποστοποιητών (acus) και υποστηρικτικού εξοπλισμού για την λειτουργία τους (κάδοι, Κομποστοποιήσιμοι σάκοι) στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές και ακρωνύμιο «a2ufood».
 17. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων-ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Ηρακλείου.
 18. Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ακύρωσης του διαγωνισμού : «Προμήθειας ενός (1) Press Container του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2020» ποσού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, καθότι απέβη άγονος.
 19. Έγκριση 1ου Τροποποιητικού πίνακα εργασιών και έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επέκταση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου».
 20. Έγκριση 6ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και τακτοποιητικού του Υποέργου (1) της πράξης : «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση 1ου Λυκείου Ηρακλείου ¨Καπετανάκειο¨ προσθήκη κατ’ επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με MIS
 21. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα Εργασιών για το έργο : «Συντήρηση και Επισκευή Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Κάτω Ασιτών».
 22. Διαγραφή και διορθώσεις τελών και προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών έτους 2014-2015.
 23. Παράταση του χρόνου ισχύος προσφοράς του οικονομικού φορέα Γ. Τζαβάρα για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος-διαβάσεων πεζών».
 24. ΄Εγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια οκτώ (8) απορριμματοφόρων.
 25. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 26. Παράταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της, για την «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής ιστορικού κέντρου Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016.
 27. Αποδοχή παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση εκδηλώσεων επικοινωνίας στα πλαίσια της πράξης «WINPOL».
 28. Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού για την «Συμφωνία – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής».
 29. Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού για την «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή».
 30. Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ Μεσαμπελιών - Τμήμα 2», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού.
 31. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης».
 32. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γεωλόγου Π.Ε. στις υπό εκπόνηση Πολεοδομικές Μελέτες Δήμου Ηρακλείου».
 33. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά στον καταυλισμό των Ρομά».
 34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου».
 35. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επισκευή γηπέδου 5Χ5 στον Προφήτη Ηλία».
 36. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αρδευτικό Έργο Αυγενικής (Β’ φάση)».
 37. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επαναδημοπράτηση του έργου «Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας».
 38. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.
 39. Μεταφορά ημερομηνίας λήξης βεβαιωμένων οφειλών.
 40. Σχετικά με βεβαιωμένες παραβάσεις.
 41. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων KOK.
 42. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ του Κ.Α. 10-6142.001 «Αμοιβή πιστοποιημένων εκτιμητών» για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας και του μισθώματος τριών ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου στον Σκαφιδαρά Γαζίου.
 43. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15-6481.001 «Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών» για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, τροφίμων και ειδών παντοπωλείου.
 44. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος κ. Λιαπάκη Γεωργίου περί αποδοχής του περιεχομένου της απόφασης με αριθ.1144/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
 45. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου, ιδιοκτησία της Αστρινάκη Ειρήνης του Ιωάν. χα. Θεμ. Φασουλάκη εμβαδού 16,60μ2 στο Ο.Τ.2128 (146) της περιοχής «Θέρισσος -Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου».
 46. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου, ιδιοκτησία της Φασουλάκη - Κληρονόμου Χριστούλας του Θεμιστοκλή εμβαδού 15,93μ2 στο Ο.Τ.2128 (146) της περιοχής «Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου».
 47. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου, ιδιοκτησία της Φασουλάκη - Πυριαννάκη Γεωργίας του Θεμ. εμβαδού 15,93μ2 στο Ο.Τ.2128 (146) της περιοχής «Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου».
 48. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου, ιδιοκτησία του Φασουλάκη Χριστόδουλου-Γιώργου εμβαδού 15,33μ2 στο Ο.Τ.2128 (146) της περιοχής «Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου».
 49. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Κληρονόμοι Σάββα Σεβαστάκη Ο.Ε.» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 50. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Φραγκιαδάκη Μιχαήλ λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 51. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Μαυράκης Χαράλαμπος & Σία Ο.Ε.» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 52. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Καούσης Α.ΑΕ» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 53. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Βιομηχανικό Εμπορικό Κέντρο ΕΠΕ» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 54. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Mαυράκης Νικ.-Χρηστ.& Σία Ο.Ε» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 55. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση της περιοχής του κόλπου του Δερματά (περιοχή 2) ».
 56. Απόδοση λογαριασμού του υπόλογου Σηφακάκη Γεωργίου για την συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση μονοφασικών παροχών στην ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου.
 57. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης «Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου».
 58. Έγκριση αποδοχής δωρεάς του Ροταριανού Ομίλου Ηράκλειο ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ.
 59. ΄Εγκριση πρόσληψης είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 4 μηνών, για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)