Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Κρήτης

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 21:10

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 55612/05.03.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899).

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει είναι το εξής:

  1. Διαβούλευση επί του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023, σύμφωνα με την αριθμ. 118/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό 14/05-11-2020).

- (εισηγητές ο κ Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ και η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα