Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

Στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιο Ηρακλείου

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 11:07

Συνεδριάζει δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο (Π.Σ.Κ.Η. – αίθουσα ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ) την   Δευτέρα  29    Ιουνίου 2020  και  ώρα 17:55  με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικότερα:

 1. Ανάγνωση των αποφάσεων των διά περιφοράς συμβουλίων.
 2. Γενική συζήτηση για την περίοδο του κορωνοϊού.

Ερωτήσεις – προτάσεις δημοτικών συμβούλων.

 1. Συζήτηση πρότασης της δημοτικής παράταξης ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
 2. Aπόδοση τιμής στην μνήμη του Μανόλη Γλέζου (πρόταση «Ενεργών Πολιτών» και Μιχάλη Κριτσωτάκη) και που με πρόταση του κ. Δημάρχου διευρύνεται σε απόδοση τιμής των: Μανόλη Γλέζου και Λάκη Σάντα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο 2020.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19 (απόφαση 358/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων που θα προσληφθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊου COVID-19 (απόφαση 360/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την προμήθεια οχήματος πλυντηρίου κάδων (απόφαση 362/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την για την εγγραφή έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID 19 (απόφαση 429/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4307/1469/Α3/28-06-2019 πράξη ένταξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (απόφαση 255/2020 σε Ορθή Επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για τον Κ.Α. 30-7413.122 με τίτλο «Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής» (απόφαση 433/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για το Τμήμα Τ.Α.Π. & το Τμήμα Ελέγχου Προσόδων.
 9. Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 142/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
 10. Καθιέρωση Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου ως υπηρεσία 24ώρου βάσεως.
 11. Εξαίρεση των υπαλλήλων της Διευθύνσεως Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου από την πενθήμερη εργασία.
 12. Έγκριση Παράτασης της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 και των σχετικών συμβάσεων και ορισμός Υπεύθυνου Έργου της Πράξης.
 13. Έγκριση: (α) παράτασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου» έως 30/09/2023, από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, (β) του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης,  (γ) κατάρτισης και υποβολής της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την παράταση υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης και (δ) διατήρησης σύστασης της ομάδας έργου.
 14. Αίτημα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ) για παροχή φιλοξενίας σε χώρο του Δήμου Ηρακλείου για εργαζόμενο του Προγράμματος «HELIOS».
 15. Έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, διάρκειας έντεκα (11) μηνών εβδομήντα οχτώ (78) ατόμων και συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων (απόφαση 22/2020 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.)
 16. Παράταση μέτρου θέσπισης ειδικού τιμολογίου ύδρευσης για καταναλωτές σε κατάσταση ενδείας (απόφαση 160/2020 Δ.Ε.Υ.Α.Η.)
 17. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου/των για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου:  α) του Τμήματος Προμηθειών  – Δημοπρασιών β)του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και γ) των δημοτικών παρατάξεων.
 18. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης συμμέτοχης στο πρόγραμμα “Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (Τ.Π.Σ.)” του ΥΠ.ΕΝ.
 19. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηρακλείου μέσω της ανάπτυξης συστήματος υπογειοποίησης αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων».
 20. Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Νέας Αλικαρνασσού.
 21. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτημάτων σε νηπιαγωγεία αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021.
 22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ενίσχυση κωδικού του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (με αυτεπιστασία) του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 390/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ