Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 10:59

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 48 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

Συζήτηση αιτημάτων δημοτών.
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση του προγράμματος LIFEGRIN (απόφαση 677/2019 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για την εγγραφή νέου κωδικού με Κ.Α. 15-7411.008 και τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής» (απόφαση 678/2019 σε 2η ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για ενίσχυση του Κ.Α. «Αποζημιώσεις πολιτών για φθορές σε οχήματα και σωματικές βλάβες από διάφορες αιτίες (ατυχήματα κ.λ.π.)» (απόφαση 680/2019 σε 2η ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για τον Κ.Α. 35-6162.008 «Εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση του φυτοπαθογόνου καραντίνας Xyllella fastidiosa σε φυτά του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 681/2019 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πληρωμή του έργου «Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων» κατά το έτος 2019 – K.A. 30-7323.627 (απόφαση 682/2019 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πληρωμή του έργου «Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου» κατά το έτος 2019 – Κ.Α. 30-7323.199 (απόφαση 683/2019 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2019 για την αποπληρωμή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου» (με αυτεπιστασία) με Κ.Α. 30-7323.631 (απόφαση 713/2019 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2019 για την αποπληρωμή του έργου "Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου" με Κ.Α. 30-7333.037 (απόφαση 714/2019 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α 20-6721.001 με τίτλο "Ετήσια εισφορά στον ΕΣΔΑΚ" (απόφαση 716/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 για εργοδοτικές εισφορές (απόφαση 736/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6331.006 (απόφαση 737/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (απόφαση 738/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου του Ηροδότου (απόφαση 739/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
14. Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου.
15. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στη Δομή «Κέντρο κοινότητας, παράρτημα ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου».
16. Αιτήματα πολιτών που αφορούν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. παράνομων σταθμεύσεων κατά το έτος 2016.
17. Τροποποίηση των αριθ. 537/2015 & 233/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην Επιτροπή Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας Δήμου Ηρακλείου, όσων αφορά την εκπροσώπηση των φορέων.
18. Αποδοχή της συμμέτοχης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» , στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" με τίτλο "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας "|.
19. Αποδοχή της συμμέτοχης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.
20. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 42.256/3-6-2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που απευθύνεται και προς Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζωών συντροφιάς"
21. Τροποποίηση της αριθμ. 689/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
22. Αντικατάσταση μέλους (γραμματέα) της Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για μετακίνηση, μεταφορά και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης που ορίστηκε με την 928/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
23. Ορισμός των νέων εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «ΜΙΤΟΣ» Ηρακλείου, υστέρα από την ανάδειξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
24. 1. Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) του Τ.Κ.Α. και 2. Αντικατάσταση δικαιούχου στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
25. Ορισμός μέλους στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό παντοπωλείο και παροχή συσσιτίου στο Δήμο Ηρακλείου» χρηματοδοτούμενης από το Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 ως Συμπράττον/Εποπτεύων Φορέας στη σύμπραξη με το ΝΠΔΔ «Φιλανθρωπικά ιδρύματα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού».
26. Τροποποίηση της 815/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό Προέδρου και παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τη διετία 2019 - 2020.
27. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2020 - 2021.
28. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2020 - 2021.
29. Πρόγραμμα δακοκτονίας ετών 2020, 2021 και 2022.
30. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό αποθετήριο τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου» από το Δήμο ηρακλείου στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ. αρ. ΕΤΠΑ – 44 ΑΠ.3686/02.08.2019 του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3862.
31. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση υπ. αρ. ΕΤΠΑ -44 ΑΠ 3686/02.08.2019 του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ Δράση 2.c.1 : Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete), με τίτλο «Ψηφιακές διαδρομές οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου».
32. Παζάρι βιβλίων στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων του Δήμου.
33. Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής «Νέας Διώροφης Μονοκατοικίας με Υπόγειο» στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Βαρδαλά και Φάνη Κλεάνθη (απόφαση 120/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
34. Υποχρεωτική διακοπή της πορείας των οχημάτων με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 σε όλες τις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Ταγμ. Γιακουμάκη από την οδό Παρασκευοπούλου έως την οδό Ιερολοχιτών (απόφαση 121/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
35. Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 295 (Γ1566) της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου» - (απόφαση 122/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
36. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 602/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την κανονιστική πράξη κοινόχρηστων χώρων της Παλιάς Πόλης ηρακλείου (απόφαση 123/2019 Επιτροπής Ποιότητάς Ζωής) .
37. Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών λόγω ρυμοτομίας και λόγω προσκύρωσης στην με αρ. 4/2009 Πράξη προσκυρώσεως, ρυμοτόμησες και αναλογισμού αποζημιώσεως στην οδό Ρωμανού, Δήμου Ηρακλείου.
38. Έγκριση για την καταβολή αποζημίωσης για τον Κ.Χ. 148 και τμημάτων των οδών που το περιβάλλουν από τον Δήμο Ηρακλείου ως υπόχρεο αποζημίωσης, λόγω μη καταβολής της από το Πράσινο ταμείο.
39. Καθορισμός της 12ης Μαΐου ως επίσημη αργία για τον εορτασμό της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος.
40. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και αποδοχή διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κίνδυνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου».
41. Τροποποιητική σύμβαση μίσθωσης ακίνητου στα ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ.
42. Παράταση μίσθωσης καταστήματος Γ13.
43. Σταθεροποίηση μισθωμάτων αστικών ακινήτων και καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που εκμισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου για το έτος 2020.
44. Ορισμός 1) Επιτροπής Δημοπρασιών για αγορές – πωλήσεις – εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, 2) Επιτροπής Εκτίμησης (με χρέη καταλληλόλητας) για αγορές – πωλήσεις – εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων και εκτίμησης κινητών πραγμάτων του Δήμου και 3) Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής για την καταλληλόλητα και επιλογή χώρων κατάλληλων για ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για την στέγαση σχολικών μονάδων, για το έτος 2020.
45. Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή του Ν. 2734/99.
46. Εισήγηση – Γνωμοδότηση για τον καθορισμό αμοιβής του ορισθέντος, με την με αριθμ. 452/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως δικηγόρου του Δήμου ενώπιον της ολομέλειας του ΣτΕ του κ. Βασιλείου Χειρδάρη, ΑΜ ΔΣΑ 9504.
47. Υποβολή πρότασης της πράξης «Διαδραστικό Ηράκλειο, (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρ. 3.687/02-08-2019/ ΒΑΑ_he_5, Ε.Π. «Κρήτη», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το (ΕΤΠΑ), «Δράση 2.c.he.1: Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)».
48. Έγκριση 1ης τροποποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα